Изработване на предпроектно проучване за проектиране и изграждане на обект: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”

06 Август 2015

Предмет на настоящата поръчка е: Изработване на предпроектно проучване за проектиране и изграждане на обект: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”. 1. Изготвяне на прединвестиционно и обемно-устройствено проучване за ОБЕКТ: „Сграда за конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море, с прилежащи офис площи”. 2.Финансово-икономически анализ за разходи и ползи за обосноваване финансирането на обекта, включително изготвяне на количествено-стойностна сметка по уедрени показатели. 3. Изготвяне на технически условия за изпълнение на проектиране и изграждане на обекта и на документация за провеждане на процедура по ЗОП. Основаната цел при реализиране на обекта е да бъдат задоволени обществените нужди от изграждане на многофункционална сграда, осигуряваща възможности за провеждане на изложения, конгреси и конференции, концерти и др. обществени мероприятия, развиване на научна и научно-образователна дейност, осигуряване на атрактивно обслужване при висок комфорт и не на последно място използване на възможностите за паркиране на нива и освобождаване на максимални площи на ниво терен за разходки и дейности на открито. За обслужването на сградата в прилежащата територия следва да бъдат осигурени и зони за отдих, експозиции и мероприятия на открито.