Изпълнение на СМР за саниране на сградата на бул. ”Шипченски проход” № 69, гр. София във връзка с изпълнението на мерките, предложени за повишаване на енергийната ефективност

06 Август 2015

Административната сграда, находяща се в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69 се стопанисва от ДП „Пристанищна инфраструктура”, Агенция за ядрено регулиране, Съвет за електронни медии и Комисия за регулиране на съобщенията. Сградата се състои от два корпуса (северен и южен), свързани чрез топла връзка. Северният корпус се състои от две едноетажни сгради, а южният е 9 етажна сграда – приземен етаж, осем надземни етажа. Необходимостта от предприемане на енергоспестяващите мерки е в резултат на извършено обследване по енергийна ефективност на сградата и предписаните технико-икономически оценки. На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), ведомствата, стопанисващи сградата са взели решение за общо провеждане на обществената поръчка и възлагането й чрез публична покана по реда на Глава осма „а” от ЗОП от името на ДП „Пристанищна структура” като възложител. Обществената поръчка включва следните дейности: топлинно изолиране на външните стени на сградата; топлинно изолиране на пода на главния корпус; изграждане на външна система за отводняване от климатичните инсталации.