Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции

22 Април 2015

Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ) обявява обществена поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП с предмет: „Застраховане на имущество на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" по пет обособени позиции”:

Позиция 1 – Застраховка "Пожар и природни бедствия" и "Щети на имущество"

Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност”;

Позиция 3 – Застраховка „Автокаско” на МПС, „Гражданска отговорност" на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на МПС и "Злополука на местата в МПС";

Позиция 4 Застраховка „Плавателни съдове” и "Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на плавателни съдове", "Port Risk; Риск от замърсяване на околната среда; Риск от щети; Риск от потъване“

Позиция 5 Групова застраховка „Злополука” за персонала на предприятието.

Публичната покана е публикувана на Портала на обществените поръчки под № 9041112 на 23.04.2015 г.

Документацията е публикувана в сайта на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - www.bgports.bg, в "Профил на купувача" - раздел "Публични покани".