Изготвяне на техническо задание за изграждане на информационна платформа по проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море) и за осъществяване на последващи наблюдение и контрол по изпълнението му

25 Май 2015

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” е участник от българска страна по проект KNRIN – 2014/108164 Norway Grants 2009 – 2014 Monitoring and information System for Black Sea (Мониторинг и информационна система за Черно море). Чрез проекта се цели създаване и внедряване на информационна платформа, акумулираща и включваща база данни за състоянието на различни параметри на околната среда, морските пространства и крайбрежните зони, оказващи екологично въздействие и свързани с опазването и устийчивото развитие на Черно море, инструменти за анализ и за представяне на данните в подходящ потребителски интерфейс.

Системата ще бъде изградена чрез използване на добрите практики на Норвежката брегова администрация в разработването и управлението на системата BarentsWatch. Предмет на настоящата поръчка е изготвянето на техническо задание за изграждане на информационна платформа по проект „Мониторинг и информационна система на Черно море”. Основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на поръчката са: Първи етап Извършване на анализ на съществуващото състояние по отношение на: - основните потоци от данни и идентифициране на специфичните нужди на различните потребители по отношение на функционалността, която информационната система (ИС) може да предложи. Идентификация на необходимите функционални ИС подсистеми, които следва да се реализират и изискванията към тях; - организационната структура, разпределението и броят на потенциалните потребители; - съществуващи информационни системи, имащи отношение към внедряваната ИС и данните, с които оперират и необходимостта от интеграция с новата система; - наличните данни на цифров и хартиен носител. Втори етап Изготвяне на Техническо задание и съгласуване с Възложителя: - изготвени технически изисквания и Проекто-бюджет по поръчката/те за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - изготвяне на критерии и методика за оценка на подадените оферти по обществените поръчки за изграждане и доставка и съгласуване с Възложителя; - окомплектоване и съгласуване на Техническото задание и прилежащите му приложения с Възложителя. Трети етап Консултиране на ДП „Пристанищна инфраструктура” по отношение на отчитане на отделните етапи и осъществяване на качествен контрол в рамките на договора за изграждане и доставка на информационната система, включващо: - изготвяне на методология за оценка и контрол на изпълнението на техническото задание, съобразена с времевия график на проекта и одобрена от Възложителя; - изготвяне на план за дейностите за последващо управление на проекта до неговото окончателно приключване, включително такива по създаване на организация и съдействие с ангажираните с него страни /партньори, изпълнители и др./. Планът се приема и утвърждава от Възложителя; - участие във всички планирани по методология работни срещи и такива инициирани от Възложителя между ангажираните страни /членове на ЗИУП, изпълнители, партньори/ с цел оказване на консултантска помощ, при необходимост; - изготвяне на своевременни доклади за хода на изпълнение на договора по проекта, предназначени за ДП „Пристанищна инфраструктура”, но не в по-голям период от 20 календарни дни.