Ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток

28 Септември 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет ремонт на подкранов път на северния кей на пристанищен терминал Русе-изток. Ремонтните работи се състоят в отстраняване на неизправност по подкрановия релсов път на северния кей в пристанищен терминал Русе - изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Дължината на подкрановия път, подлежащ на ремонт е 362 м (724 м подкранова релсова нишка), от който: подкранова релсова нишка, положена на реброви подложки върху полутраверси с дължина 126 м; подкранова релсова нишка, положена върху стоманобетонова греда с обща дължина 598 м, като участък с дължина от 126 м, петата на релсата е директно заварена към анкерирани стоманени планки, а останалата част с дължина 472 м е на реброви подложки. Отвор на релсовия път (междурелсие) - 10,50 м. Тип на релсите – 49 кг/м. Стъпка на свързващите възли (ребровите подложки) - 0,50 м. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.