Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово

15 Юни 2015

Определяне на изпълнител за изпълнението на СМР, съгласно разработен и одобрен от Възложителя проект за обект: „Рехабилитация на пътен подход в пристанищен терминал Оряхово“, с прогнозна стойност 145 104.62 лв. без ДДС.