Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на акваторията на Пристанищен терминал Свищов

14 Ноември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е с предмет "Рехабилитация за поддържане на проектните дълбочини на акваторията на Пристанищен терминал Свищов".

Рехабилитационните работи включват драгиране на натрупаните наносни материали в акваторията извън обсега на пристанищните кранове, съгласно приложените в документацията напречни профили. По време на драгажа е възможно да се попадне на едрогабаритни предмети, представляващи части от потопени товари, въжета, арматурно желязо, отпадъци и др. Участниците следва предварително да направят проучвания за отстраняването на тези предмети, за което да предвидят средства и технологично време. Бройките на едрогабаритните предмети се доказва с двустранен констативен протокол, подписан от упълномощени представители на възложителя и избрания изпълнител. Преди започване на драгажните работи изпълнителят следва да изготви проект за организация и изпълнение на дейностите,   който се одобрява от възложителя. Необходимо е внимателно извършване на драгирането в близост до кейовите стени, като повреди по тях не се допускат. При достигане на каменната заскалявка пред кейовите стени, драгажът да следва профилните наклони. Депонирането на драгажните маси следва да се извършва в указаното от ИА "ППД" Русе депо.   При изпълнението на драгажните работи е необходимо да се спазват правилата и изискванията на всички действащи нормативни документи по техническата безопасност, охраната на труда и пожарната безопасност, както и всички изисквания и разпоредби, действащи на територията и в акваторията на пристанищния терминал. Приключването на изпълнението на обекта се удостоверява с промери и   двустранен приемно-предавателен протокол със заключение, удостоверяващо качеството   и обема на действително извършените драгажни работи.

 

Срок за получаване на документация за участие     10/12/2013г      час 17:30

Срок за получаване на оферти или заявления за участие  17/12/2013г   час 17:30