Упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад"

13 Август 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга