Изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад

04 Юли 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет изграждане на независимо ел. захранване на страна СрН – 20 кV на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад, като включва: - изграждане на нова кабелна линия - 20 kV от Трафопост „Ерма“ до Трафопост №1; - реконструкция на страна средно напрежение в Трафопост „Ерма“; - присъединяване на Трафопост №1, разположен на територията на втори участък на пристанищен терминал Русе-запад с новоизградената кабелна линия на страна средно напрежение (СрН). Изпълнението на обекта, ще се осъществява, съгласно изискванията на изработения и съгласуван Технически проект и издаденото разрешително за строеж. Ремонтните работи са подробно описани в Техническата спецификация (Приложение №1) и приложената към нея количествена сметка с посочени количества на видовете ремонтни работи, приложени към настоящите указания.