Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

14 Април 2016

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г./” Пристанище за обществен транспорт Варна е с национално значение и включва следните пристанищни терминали: - Пристанищен терминал Варна-Изток за обработка на генерални, насипни, наливни, Ро-ро товари и контейнери, както и за обслужване на пътници; - Пристанищен терминал Варна-Запад за обработка на генерални, наливни, насипни, Ро-ро товари и контейнери; - Пристанищен терминал ТЕЦ-Езерово за обработка на насипни товари (въглища); - Пристанищен терминал „Петрол Варна“ за обработка на наливни товари; - Пристанищен терминал Фериботен комплекс-Варна за обработка на жп вагони и автомобили превозвани с фериботни кораби. - Пристанищен терминал Леспорт за обработка на генерални, насипни и Ро-ро товари, растителни хранителни наливни товари и празни 20-футови контейнери от/на стиф - (предоставен на концесия); - Пристанищен терминал Балчик за обработка на генерални, насипни, растителни наливни товари и поща (предоставен на концесия). Последната устройствена разработка е проект за „Актуализация на генералните планове на пристанищата в района на пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна”. Той е изготвен през 2004-2005 г. на основание чл. 112а, ал. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ), в редакцията му съгласно ДВ, бр. 24/23.03.2004 г., като в последствие поради настъпилите промени в нормативната база и решение на министъра на околната среда и водите за необходимостта от изготвянето на Екологична оценка (ЕО), е изготвена частична актуализация на проекта към 2006 г. и на доклад по ЕО. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в пет етапа.