Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни (прединвестиционни) проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата, съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт

14 Април 2016

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка е с предмет: „Изработване и одобряване на генерален план на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, свързаните с него предварителни /прединвестиционни/ проучвания за развитие и задание за проектиране в съответствие с Наредба № 10 от 31.03.2014г. за обхвата, съдържанието изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт /обн., ДВ, бр. 32 от 08.04.2014 г./” Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас, включва: - пристанищен терминал Бургас Изток 1 за обработка предимно на генерални товари – метали, дървесина, хартия, храни, скрап, машини и др. По експлоатационни причини често се обработват и насипни товари – въглища, захар, амониев нитрат и малки партиди концентрати; - пристанищен терминал Бургас Изток 2 за обработка на всички видове товари – отдаден на концесия през 2011г.; - пристанищен терминал Бургас Запад, специализиран за обработка на голямотонажни кораби, превозващи черни метали. В терминал „Запад“ се обработват метали, зърно, скрап, насипни товари и други. На терминала действат контейнерен и ро–ро терминали, както и най-големият хладилен склад в България. Терминалът е отдаден на концесия заедно със складова база „Лозово”; - пристанищен терминал „Росенец” – за обработка на нефт, нефтопродукти и други наливни опасни товари, отдаден на концесия и - пристанищен терминал Несебър - за обслужване на пътници, отдаден на концесия. За територията на пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас през 1995-1996 г. е изработен Генерален план, утвърден от министъра на транспорта със Заповед № РД-08-244/21.03.1997 г. Докладът за ОВОС е одобрен с Решение № 122 от 1995г. на МОСВ. Генералният план на пристанище Бургас е с предвиждане за развитие до 2015 г. В годините пристанище Бургас се развива чрез реализацията на Генералния план за развитие с предвиждане до 2015 г., която е започнала с изграждането на източния вълнолом и Терминал 2А. През 2011г. в рамките на проекта „Зона за обществен достъп", на терминал Бургас Изток 1, до вълнолома са оформени нови места за пасажерски кораби. Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на всички дейности, необходими за осъществяване на процеса по изработване, одобряване и влизане в сила на генералните планове съгласно Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт (Наредба № 10). За целта следва извършени следните дейности и да се направят следните разработки: Прединвестиционно проучване; Задание за проектиране на генерален план; Проект на генерален план. Извършването на всички дейности следва да се ръководи от принципите на реализируемост и устойчивост на проектните решения. Всички етапи на изпълнение трябва да позволяват нормално преминаване в следваща фаза на проекта до неговата цялостна реализация с влизане в сила на заповедта на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и на министъра на регионалното развитие и благоустройство за одобряване на генералния план. С оглед последователността на изпълнение, дейностите в обхвата на поръчката са структурирани в пет етапа.