Рехабилитация на магазия в пристанищен терминал Оряхово

14 Април 2016

Предмет на настоящата обществена поръчка е рехабилитацията на част от сграда, останала не рахабилитирана до настоящият момент. С изпълнението на предвидените в поръчката строително ремонтни работи се цели спирането на само-разрушаването на сградата и създаване на необходимите условия за експлоатиране. Обществената поръчка включва следните дейности: - Рехабилитация на компрометирана покривна конструкция; - Подмяна на врати и прозорци; - Монтиране на нови улуци и водосточни тръби; - Ремонт на съществуваща осветителна и силова ел. инсталация; - Възстановяване на вътрешна и външна вароциментова мазилка; - Възстановяване на всички подови настилки; - Изпълнение на вътрешно и външно боядисване на стени и тавани; - Възстановяване на мълниезащитната инсталация на сградата. Подробно описание на предмета на поръчката се съдържа в техническата спецификация и приложенията към нея, публикувани в Профила на купувача, раздел Публични покани, на адрес: http://www.bgports.bg.