„Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в клоновете-териториални поделения и специализираните поделения-дирекции на ДП „Пристанищна инфраструктура“ в пристанищата за обществен транспорт с национално значение” по обособени позиции

14 Декември 2015

Предмет на настоящата поръчка е осъществяването на комплексно почистване на работните и сервизни помещения, находящи се в административните сгради, в които се помещават клоновете-териториални поделения и специализираните поделения-дирекции на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Обществената поръчка обхваща четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в гр. Варна – офис на клон-териториално поделение Варна, офис на СПД „РКТ-Черно море“ и Брегови Център Варна“; Обособена позиция № 2: „Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в гр. Бургас – офис на клон-териториално поделение Бургас и Брегови Център Бургас“; Обособена позиция № 3: „Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в гр. Русе – офис на клон-териториално поделение Русе и офис на СПД „РКТ-река Дунав“ (сграда РИС Център)“; Обособена позиция № 4: „Комплексно почистване на работни и сервизни помещения в гр. Лом – офис на клон-териториално поделение Лом“. Площта на работните и сервизни помещения, които трябва да се почистват, е както следва: За Обособена позиция № 1: 2 326 кв.м. За Обособена позиция № 2: 1 700 кв.м. За Обособена позиция № 3: 1 277 кв.м. За Обособена позиция № 4: 494 кв.м. Възложителят ще сключи договори с избраните изпълнители по отделните обособени позиции за срок 12 (дванадесет) месеца, считано от подписването им. Прогнозната стойност за всяка от обособените позиции е, както следва: За Обособена позиция № 1: до 25 300,00 лв. без ДДС За Обособена позиция № 2: до 17 500,00 лв. без ДДС За Обособена позиция № 3: до 11 300,00 лв. без ДДС За Обособена позиция № 4: до 5 900,00 лв. без ДДС