Проектиране, доставка и монтаж на офис обзавеждане за 3-ти надпартерен етаж на административна сграда в гр. Лом

28 Август 2015

Помещенията, които следва да бъдат обзаведени с доставените и монтирани офис мебели са 14 на брой. За обзавеждане на помещенията е необходимо да бъдат доставени и монтирани на място офис мебелите, които са подробно описани по видове, брой, форма и размери в Техническата спецификация и приложената към нея Таблица с минималните технически изисквания към мебелите, неразделна част от документацията. Размерите, които са посочени за мебелите, са ориентировъчни и участниците могат да се придържат стриктно към тях или да предлагат мебели, близки до размера на посочените, съобразени с размерите на конкретното помещение, в което ще бъдат монтирани.