Ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ определя своята политика като стремеж към постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги и свързаните с тях дейности по управление на пристанищна инфраструктура, подходни канали и  акватории, управление на корабния трафик, информационно обслужване на корабоплаването и морските пристанища, както и други услуги, съгласно изискванията на потребителите, ЗМПВВППРБ, КТК и Устройствения правилник на предприятието.

Стратегическа цел: Да се осигури оптимална ефективност на пристанищната инфраструктура и предлаганите от предприятието услуги, като се отчетат наличните човешки и материални ресурси, както и баланса на интересите за развитието на националната пристанищна система. За постигане на тази цел се извършва подходящо бизнес планиране за балансирано задоволяване изискванията, нуждите и очакванията на клиентите, заинтересованите страни и обществото като цяло.

Цели по качество: 

ДП „Пристанищна инфраструктура“ е определило следните цели по качество:

  • постоянно подобрение ефективността на СУК;
  • управление на персонала за осигуряване на нужната компетентност на базата на обучение, умения и опит;
  • управление (проектиране, изграждане, развитие, поддръжка и рехабилитация) на пристанищната инфраструктура, вълнозащитните и брегоукрепителни съоръжения, каналите и акваторията, необходими за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни за постигане на съответствие с изискванията на предлаганите от тях пристанищни услуги;
  • спазване на екологичните норми при минимални обществено необходими разходи;
  • осигуряване на безопасността на корабоплаването в каналите и акваториите на пристанищата за обществен транспорт и тяхното поддържане до постигане на проектните параметри;
  • организиране на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването за осигуряване на безопасност при движение и маневриране в отговорните райони;
  • информационно обслужване на службите отговорни за граничния контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване;
  • осигуряване на съответствие с функционалните изисквания на световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS) в изпълнение на международните ангажименти на Р България.

Генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива в съответствие със стандарта БДС EN ISO 2001:2008, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

 

 

Политика по качеството 

Политика за здраве и безопасност при работа

Политика по сигурност на информацията