Ръководството на ДП „Пристанищна инфраструктура“ определя своята политика като стремеж към постоянно подобряване на качеството на предлаганите услуги и свързаните с тях дейности по управление на пристанищна инфраструктура, подходни канали и  акватории, управление на корабния трафик, информационно обслужване на корабоплаването, информационно обслужване на морските пристанища,  предоставянето на пристанищни услуги при предсрочно прекратяване на договор с пристанищен оператор и други услуги, съгласно изискванията на потребителите, ЗМПВВППРБ, КТК и Устройствения правилник на предприятието.

Стратегическа цел: Осигуряване на ефективност на управляваната пристанищна инфраструктура и предоставяните от предприятието услуги, отчитайки баланса на интересите за развитието на националната пристанищна система, нуждите и очакванията на клиентите, заинтересованите страни и обществото като цяло.  За постигане на тази цел се извършва подходящо бизнес планиране в условията на спазване на национални и международни нормативни изисквания и отчитайки  наличните човешки и материални ресурси.

Цели по качество  

ДП „Пристанищна инфраструктура е определило следните цели по качество:

  • постоянно подобрение ефективността на СУК;
  • управление на персонала за осигуряване на нужната компетентност на базата на обучение, умения и опит;
  • управление (проектиране, изграждане, развитие, поддръжка и рехабилитация) на пристанищната инфраструктура, вълнозащитните и брегоукрепителни съоръжения, каналите и акваторията, необходими за по-пълно удовлетворяване изискванията на клиентите и заинтересованите страни за постигане на съответствие с изискванията на предлаганите от тях пристанищни услуги;
  • спазване на екологичните норми при минимални общественонеобходими разходи;
  • осигуряване на безопасността на корабоплаването в каналите и акваториите на пристанищата за обществен транспорт и тяхното поддържане до постигане на проектните параметри;
  • организиране на корабния трафик и информационно обслужване на корабоплаването за осигуряване на безопасност при движение и маневриране в отговорните райони;
  • информационно обслужване на службите, отговорни за граничния контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване;
  • осигуряване на съответствие с функционалните изисквания на световната морска система за бедствия и безопасност (GMDSS) в изпълнение на международните ангажименти на Р България;
  • опериране и експлоатация на пристанищни терминали с грижа на добър стопанин, като се защитят интересите на Р България.

Генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура поема пълната отговорност за разработването, прилагането и поддържането на Системата за управление на качеството на всички управленски и оперативни нива в съответствие със стандарта БДС EN ISO 9001:2015, както и за периодичния преглед за адекватност на политиката по качество.

 

Политика  и цели по качеството 

Политика за здраве и безопасност при работа

Политика по сигурност на информацията

Политика по околна среда