От 15 април 2016 г. е в сила нов Закон за обществените поръчки (Обн. ДВ, бр. 13 от 16.02.2016 г.) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (Приет с ПМС № 73 от 05.04.2016 г., Обн. ДВ, бр. 28 от 08.04.2016 г.), с които е регламентиран т.нар. "Профил на купувача".

Съгласно чл. 42, ал. 1 от ЗОП възложителите на обществени поръчки са длъжни да поддържат профил на купувача, който представлява обособена част от техните електронни страници или от друг интернет адрес, за който е осигурена публичност.

В тази връзка в настоящия раздел „Профил на купувача” се публикува цялата изискуема от закона информация, която касае обществените поръчки, обявявани от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Документите за всяка обществена поръчка са обособени в електронна преписка. С публикуването на документите на профила на купувача се приема, че заинтересованите лица, кандидатите и/или участниците са уведомени относно отразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в ЗОП.

Съгласно разпоредбите на ЗОП и ППЗОП в профила на купувача се публикуват под формата на електронни документи: 

 1. всички решения, обявления и покани, свързани с откриването, възлагането, изпълнението и прекратяването на обществените поръчки;
 2. документациите за обществени поръчки, с изключение на случаите, при които поради технически причини или такива, свързани със защита на информацията, не е възможно осигуряване на неограничен, пълен и пряк достъп чрез електронни средства;
 3. разясненията, предоставени от възложителите във връзка с обществените поръчки;
 4. протоколите и окончателните доклади на комисиите за провеждане на процедурите;
 5. договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения, включително приложенията към тях;
 6. допълнителните споразумения за изменения на договорите за обществени поръчки и рамковите споразумения;
 7. обявите за събиране на оферти и поканите до определени лица;
 8. становищата на Агенцията по обществени поръчки във връзка с осъществявания от нея предварителен контрол;
 9. информацията по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП;
 10. съобщението по чл. 43, ал. 4 от ЗОП;
 11. съобщението по чл. 193 от ЗОП.

 

Редът и сроковете за публикуване на документите в профила на купувача са определени в Глава четвърта „Публичност и прозрачност“, раздел III „Профил на купувача“ от ППЗОП.

 Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки

Политика относно обработване на лични данни на контрагенти