Изпълнение на инженеринг на обект „Ремонт на покривна хидроизолация, водоотвеждане и възстановяване на мълниезащитна уредба на склад двуетажен - Магазия № 2 в пристанищен терминал Русе-запад

20 Юли 2015

Ситуационно склад двуетажен - Магазия № 2 се намира в северната част на II-ри участък на пристанищен терминал Русе – запад. Строежът е въведен в експлоатация през 1967 г. Складът представлява двуетажен сглобяемо-монолитен корпус с едноетажна пристройка по дългата страна откъм югоизток. Конструкцията е разделена на три тела посредством два боя фуги. Покривът на двуетажната част е с размери 120/24,5 м и е изпълнен с виренделови фермови греди. Покритието върху фермите е покривни панели 3/6м с топло и хидроизолация върху тях. Съществуващата хидроизолация е изпълнена с окислен битум и воалит. Същата е напукана, подкожушена и на места (в зоната на дилитационните фуги) разкъсана. В по-голямата си част олуците са компрометирани, като са силно корозирали, провиснали, а на места дори липсват. Водосъбирателните казанчета са монтирани неправилно и реално не изпълняват предназначението си. Съществуващата мълниезащитна уредба е амортизирана, като липсват част от мълниеуловителните пръти, а наличните са силно корозирали и прогнили. Ремонтните работи по покрива на двуетажното тяло и мълниезащитна уредба да се изпълнят в обем, посочен в прогнозната количествена сметка. Покривът на едноетажната част е с размери 120/4,95 м и се използва за външна площадка за складиране и транспорт на материали за склада на втория етаж. Външната стена е изпълнена като подпорна стена за поемане на натоварването. Хидроизолацията е защитена от товарите и движещите се върху нея повдигачи с армирано бетоново покритие. Следствие на тежките товари и движение на механизация върху покрива се е нарушило защитното бетоново покритие и хидроизолацията на много места. Фугите са без водозадържащи дилатациони устройства и с нарушено запълване. Поради това, че Възложителя не разполага с техническа документация и строителни книжа, свързани с проектирането и изпълнението на хидроизолацията и стоманобетоновата настилка върху покрива на едноетажната част е необходимо правоспособен проектант на изпълнителя да извърши обследване и предложи проектно решение с подробна количествено стойностна сметка за изпълнение на новата хидроизолация и защитата от движещите се по площадката МПС и складирани товари. При изпълнение на обекта изпълнителят трябва да използва материали и изделия, които отговарят на техническите изисквания към строителните продукти съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.