Въвеждане в експлоатация Модул 2 на Морска гара, Пристанище Бургас

10 Март 2015

Целта на обществената поръчка е довършване на Модул 2 на Морска гара, представляващо заведение за обществено хранене и въвеждането му в експлоатация.

Място на изпълнението на обществената поръчка е Морска гара, намираща се на Пристанищен терминал Бургас > Изток, УПИ VI с идентификатор 07079.618.1019 в кв.1 по плана на гр. Бургас.

Финансирането на проекта е осигурено със средства, предвидени в инвестиционната програма на ДП „Пристанищна инфраструктура" за 2015г. Прогнозна стойност на обекта -до 264 000 лв. без ДДС.