Изпълнение на проект IRIS Europe 3

18 Ноември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Доставка

Изпълнението на проект IRIS Europe 3, включва следните дейности:

Създаване на подходяща правна, организационна и техническа рамка за функциониране на РИС услугите

Подобряване на интерфейсите към компетентните власти в рамките на националния и международния обмен на RIS данни

Предпроектно проучване и изпълнение на пилотен проект за мобилни RIS приложения

Проучване на оперативната съвместимост между RIS и VTMIS услуги

Разпространение   (популяризация и визуализация)   на резултатите от проекта IRISна национално и международно ниво. Проектът IRIS Европа 3 е третият проект в рамките на тази инициатива след IRIS Европа,   I   (2006-2008) и IRIS Europe II (2009-2011 г.). IRIS Европа 3 е мулти-бенефициентен TEN-T проект, фокусиран върху по-нататъшното укрепване и усъвършенствуване на RIS ключови технологии, услуги и приложения, по-специално пилотно изпълнение на новите хармонизирани РИС услуги, особено за такива, свързани с нивото на фарватера, корабният трафик и транспорта, услуги въз основа на многостранни правни споразумения и дефиниции на нивото на обслужване за РИС, предоставяне на обратна връзка и принос за поддържането и изменение на технически спецификации.

Една от основните цели на IRIS Европа 3 е участието на логистични РИС потребители в пилотни проекти. IRIS Европа 3 допринася за увеличаване на безопасността, ефективността и опазването на околната среда от корабоплаването по вътрешните водни пътища. С този проект, хармонизираното осъществяване на РИС в Европа ще се постигне следното:

  • Разширени услуги за правителствени и логистични ползватели на европейските водни пътища;
  • Географско разширяване на речните информационни услуги в Европа;
  • Осигуряване на минимално ниво на качество на услугата за търговските ползватели на водните пътища.

 

Обявление

Решение

Документация одобрение

Документация

Техническо задание

Проект на договор

Приложения форми

Решение 1

Решение 2

Въпроси и отговори 1