Обявление

29 Ноември 2013

Статус: Изпълнена

Вид: Услуга

ДП „Пристанищна инфраструктура” /ДППИ/, със седалище и адрес на управление: гр. София - 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, тел: 02/8079999, факс: 02/8079966, на основание чл. 61 и чл. 64, ал.1 и ал. 2 от Закона за държавната собственост (ЗДС) и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост (ППЗДС) и чл. 20, ал.4, във връзка с чл. 1, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, 68 (шестдесет и осем) броя инвентарни позиции, съдържащи черни и цветни метали, с балансова стойност и местоположение, съгласно приложен опис към тръжната документация.

Търгът ще се проведе на 10.12.2013 г. от 11.00 ч., в сградата на Главното управление (ГУ) на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.

Първоначалната тръжна цена е в размер на 60 470 лв.

Тръжната документация за участие в процедурата може да се закупува всеки работен ден между 09.30 ч. и 17.00 ч. след публикуване на обявлението за провеждане на търга до 17.00 ч. на 09.12.2013 г. в ст. 415, ГУ на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4, срещу документ за предварително платена по сметката на ДППИ в „Централна кооперативна банка” АД – клон Химимпорт IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF невъзвращаема сума в размер на 18 лв. без ДДС. При писмено поискване и представяне на документ от заинтересовано лице, тя може да бъде изпратена на посочен от него адрес за негова сметка.

Оглед на продаваните вещи може да бъде извършван всеки работен ден от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 09.12.2013 г., включително, в присъствието на представител на ДППИ след предварителна заявка и представяне на платежен документ за закупена тръжна документация.

За контакти: Делян Лозанов – експерт от “Дирекция „Ръководство на корабния трафик-Черно море”», тел.: 052/687 970.

Депозитът за участие е в размер на 6 047 лв. и следва да бъде внесен по сметка на ДППИ в „Централна кооперативна банка” АД – клон Химимпорт IBAN BG39 CECB 9790 1043 0528 00, BIC CECBBGSF.

Заявленията за участие, придружени с другите документи се подават в запечатан непрозрачен плик до 17.30 ч. на 09.12.2013 г. в деловодството на ГУ на ДППИ в гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.

Участниците в търга следва да представят: Удостоверение за актуално състояние на търговеца/документ, удостоверяващ единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър; Удостоверение, че търговецът не е в производство по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност; Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено по реда на чл. 67 от ЗУО; Документ за внесен депозит; Декларация, че кандидатът няма парични задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 от ДОПК; Декларация за извършен оглед; Декларация за произход на средствата по ЗМИП; Декларация за конфиденциалност на информацията, получена във връзка с провеждането на търга; Документ, доказващ закупуването на тръжна документация.

Заповедта за откриване на търга е обявена на видно място в сградата на ДП „Пристанищна инфраструктура”, гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, на официалната интернет страница на предприятието на адрес: http://www.bgports.bg и в електронното медийно издание Мaritime.bg (www.maritime.bg).