Публична покана

27 Август 2014

Строителни и монтажни работи на обект: „Рехабилитация на асфалтови настилки по вътрешни пътища и открити складови площи в пристанищен терминал Русе-изток",
представляващи ремонтни работи, фрезоване, локално изравняване, изкърпване, обдухване, аморсиране с битумна емулсия и други видове строителни и монтажни работи, подробно описани в Техническото задание и заложени в Количествената сметка, приложени към настоящата документация.
Обектът, който трябва да се рехабилитира, е разположен на територията на пристанищен терминат Русе-изток, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе.
Предвидените за изпълнение строителни и ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.