Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост

06 Февруари 2023

Статус: Затворена

Вид: Други

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед  РД-12-12/27.01.2023 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта и съобщенията

 

О Б Я В Я В А:

 

           Търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот- публична държавна собственост, представляващ „Офис 2.2.“ на кота + 3,80“ с обща застроена площ 265,80 кв.м., находящ се  в сграда „Конгресен, научно-изследователски център за контрол и изследване на Черно море с прилежащи офис площи“, с идентификатор 07079.618.1019.18 по КККР на гр. Бургас, разположена на територията на Пристанище Бургас-Терминал Изток, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, пристанищен терминал „Бургас-изток 1“, находяща се в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1019 по КККР на гр. Бургас – Пристанище, Терминал Изток 1.

           Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

           Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му, а именно за осъществяване на научно-изследователска и образователна дейност.

           Търгът ще се проведе на 15.03.2023 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала,.

Първоначалната месечна наемна цена на обекта е в размер на 3 721, 20 лева /три хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС, съответно 4 465, 44 (четири хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и четиридесет и четири ст.) лв с ДДС.

Определеният депозит за участие в търга е в размер на 3 721, 20 лева /три хиляди седемстотин двадесет и един лева и двадесет стотинки/ без вкл. ДДС, съответно 4 465, 44 (четири хиляди четиристотин шестдесет и пет лева и четиридесет и четири ст.) лв с ДДС.

Стъпката за наддаване е 10% от обявената начална цена, съответно 372, 12 лв. /триста седемдесет и два лева и дванадесет ст./ без вкл. ДДС.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

            БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

            IBAN BG76 CECB 9790 1043 0528 0А,

            SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита: 13.03.2023 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 13.03.2023 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 13.03.2023 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до 13.03.2023 г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, Петър Меранлиев – ръководител отдел „ДУЗОД“, Клон-Териториално поделение „Пристанище Бургас” на ДППИ.