Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична държавна собственост с площ 70,74 кв.м., част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 07079.618.1081 по плана и ККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Терминал Изток - 1

16 Май 2022

Статус: Активна

Вид: Други

 

На основание чл. 16, ал. 5 и чл. 19, ал. 2 от Закона за държавната собственост, чл. 13, ал. 6 от ППЗДС, чл. 10, т. 11 от Правилника за устройството, функциите и дейността на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, в изпълнение на Заповед № РД-12-30/ 10.05.2022 г. на Генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, одобрена от Министъра на транспорта и съобщенията

 

О Б Я В Я В А:

 

            Търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот публична държавна собственост с площ 70,74 кв.м., част от поземлен имот с кадастрален идентификатор 07079.618.1081 по плана и ККР на гр. Бургас, находящ се в гр. Бургас – Пристанище Бургас, Терминал Изток - 1.

Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години.

Обектът може да се ползва само съобразно предназначението му, а именно – открита площ с търговско предназначение.

Търгът ще се проведе на 22.06.2022 г. от 14.30 часа в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, заседателна зала,.

Първоначална месечна наемна цена на обекта е в размер на 1364,00 лева /хиляда триста шестдесет и четири лева/ без вкл. ДДС.

Определеният депозит за участие в търга е в размер на 1364,00 лева /хиляда триста шестдесет и четири лева/ без вкл. ДДС.

Стъпката за наддаване е 3% от обявената начална цена, съответно 40,92 лв. (четиридесет лева и деветдесет и две стотинки) без вкл. ДДС.

Цената на тръжната документация е в размер на 15 (петнадесет) лева с ДДС, платима по банков път по банковата сметка на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“:

            БАНКА ЦКБ АД – клон БУРГАС

            IBAN BG06 CECB 9790 1043 0564 01,

            SWIFT BIC CECBBGSF

Краен срок за внасяне на депозита: 20.06.2022 г.

Тръжната документация се получава срещу представен документ за заплатена цена за документацията в сградата на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ – гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, всеки работен ден от 09.00 до 17.30 ч., следващ деня на публикуване на обявата (до 15.06.2022 г.). Тръжната документация се закупува лично или чрез упълномощено за целта лице, което да има изричното пълномощие да подпише декларация за конфиденциалност.

Заявления за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен плик в деловодството на Клон – Териториално поделение „Пристанище Бургас“ на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, до 17:30 часа на 20.06.2022 г. Заявленията могат да бъдат подавани и по пощата или чрез куриер, като същите следва да са постъпили до крайния срок за подаване на заявления.

Оглед на имота може да се извърши всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа до 20.06.2022г. само след закупуване на тръжната документация и срещу издадено удостоверение за право на оглед на имота – по образеца, приложен към тръжната документация. Времето за извършване на огледа се съгласува предварително.

Допълнителна информация може да се получи на адрес: гр. Бургас, ул. „Ал. Батенберг“ 1, ет. 4, тел.: 056/ 876 880, факс: 056/ 876 881, инж. Александър Тодоров – експерт в отдел „ИА и СНО“, Клон-ТП Пристанище Бургас на ДП „ПИ“.