,,ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВИ УСЛУГИ ОТ КРЕДИТНИ ИЛИ ФИНАНСОВИ ИНСТИТУЦИИ НА ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА”

20 Септември 2021

Статус: Възложена

Вид: Други

Настоящата обществена поръчка цели избор на изпълнители на групата финасови услуги „Платежни и свързани услуги“, в т.ч. управление на разплащателни и други сметки. ДП „Пристанищна инфраструктура“ основно работи с български лева и евро. Преводите, които осъществява са през платежни системи БИСЕРА и РИНГС, като платежните документи - вътрешнобанкови и междубанкови, са инициирани по електронен път (интернет банкиране) и на хартиен носител. Тегленията и вноските, осъществявани от Възложителя са основно в лева и евро, съгласно действащата в страната нормативна уредба. Средномесечното салдо по разплащателните сметки на Възложителя е променлива величина и зависи от приходите и разходите, реализирани през месеца.