Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на пристанищни приемни съоръжения (ППС) и съоръжения за превенция и реагиране при експлоатационни и аварийни замърсявания (СПРЕАЗ) в българските пристанища за обществен транспорт с национално значение“ по две обособени позиции

23 Декември 2019

Статус: Възложена

Вид: Доставка