Публична покана (2)

18 Ноември 2013

Предмет на настоящата поръчка е изграждане и поддръжка на виртуална частна мрежа   (VPN)   с интегрирано предаване на данни и интернет трафик и на междуградска свързаност   (MAN)   по протокол Ethernet с капацитет 100 Mbps и дефиниран 1 VLAN ID между две точки за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура" за срок от една година.

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/11/2013 дд/мм/гггг

Покана
Документация
Техническа спецификация
Методика за оценка
Проект на договор
Образец оферта
Ценово предложение
Декларация чл. 47_1_1
Декларация чл. 47_5
Аднинистративни сведения
Декларация поверителност