Проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, пристанищен терминал Русе-изток

15 Май 2019

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на проектиране и рехабилитация на ел. подстанцията и ел. обзавеждането на страна средно напрежение СрН - 20 kV, разположена на територията на „Обособена зона Русе-изток“. За извършване на преоборудването на килиите на страна средно напрежение, да се изготви Работен проект за рехабилитация на ел. подстанцията на страна СрН - 20 kV, придружен с подробна количествено-стойностна сметка, в която да са включени количествата и видовете работи за рехабилитация на помещенията и фасада на ел. подстанцията. Пълният обем и видове строително-ремонтни работи ще бъдат посочени в подробна количествено-стойностна сметка, изготвена с работния проект за рехабилитация. Ремонтните работи включват: - подмяна на съществуващата разпределителна уредба средно напрежение - 20 кV в ел. подстанцията с комплектни разпределителни устройства (КРУ), елегазово изолирани (SF6) за закрит монтаж със степен на защита от прах и влага IP67. Ще се демонтират: маломаслени прекъсвачи, ножови разединители, стойки за предпазители, подпорни и преходни изолатори и шинна система. Демонтираните материали, да се предадат с приемо-предавателен протокол на Възложителя за съхранение. След което ще се извърши ремонт на помещението и монтаж на доставените КРУ. - възстановяване и привеждане в нормален експлоатационен вид на сградата на ел. подстанцията, както и рехабилитация на помещенията и фасадата на ел. подстанцията. Всички ремонтни работи да се извършат, съгласно изготвения Работен проект, утвърден от Възложителя при спазване изискванията на Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии и Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането и Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи. Конкретните видове дейности са посочени в Техническата спецификация.