Инженеринг – проектиране и изпълнение на благоустрояване на част от пристанищен терминал Русе – център

29 Октомври 2018

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет: • Изработване на инвестиционен технически проект /ИТП/ във фаза Работен проект за организация и изпълнение на нужните СМР, съобразен с нормативните изисквания за осигуряване на Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ); • Съгласуване на инвестиционния проект с всички необходими институции, вкл. с Възложителя; • Получаване на Разрешение за строеж; • Доставка на необходимите материали; • Демонтажни работи; • Ремонтно-монтажни работи; • Извършване на авторски надзор по време на строителството; • Всички дейности по приемането на строежа и получаване на Разрешение за ползване и/или удостоверение за въвеждане в експлоатация; • Обезпечаване на гаранционна отговорност и отстраняване на проявени дефекти през гаранционния период на извършените СМР. Изпълнението на обекта, ще се осъществява, съгласно изискванията на изработения и съгласуван Технически проект и издадените разрешителни за строеж. Пълният обем и видове строително-монтажни работи, ще бъдат посочени в прогнозната количествена сметка, изготвена с работния проект.