Авариен ремонт, настройка и въвеждане в експлоатация на три броя СВ/КВ радиопредаватели

05 Юни 2018

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Радиопредавателите от типа „KENTA КТХ 2012 - 1000" (2-ра версия) за средни и къси вълни са доставени и инсталирани по проект VTMIS - Фаза 3 през 2015 г. Същите са предназначени да обслужват зона А2 от българската част от Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS), като осигуряват 24-часово обслужване на корабоплаването в съответната зона. В процеса на следгаранционната експлоатация от доставените 3 предавателя последователно дефектира единия, а след него и втория. Към момента двата предавателя могат да работят едва на 15% от номиналната мощност (150 W), което е крайно недостатъчно за изпълнение на основните им функции. Третият радиопредавател, който работи в граничен режим, показва нестабилна работа, изразяваща се в необосновано изключване и нестабилна мощност, което е признак за повреда от същия тип, като на останалите два. Тези обстоятелства налагат привеждането на радиопредавателите в годно техническо и екплостационно състояние, така че да се гарантира сигурността на корабоплаването в района.

Радиопредавателите К.ТХ 2012 - 1000 (2-ра версия), с означение „К.ТХ 2012 - 1000 MF/HX 1 kW Transmitter”, са специално проектирани и произведени (не се произвеждат серийни) от „KENTA”, Франция за нуждите на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в качеството му на възложител, във връзка с реализирането на проект VTM1S - Фаза 3.

В случая са налице и следните обстоятелства: придобитото ,.ноу-хау” по отношение на техническите решения и ремонта, са известни само на производителя; наборът от уникални и специални резервни части (тук не влизат стандартните такива), може да бъде осигурен единствено от този производител; всички права върху разработката, развитието и оторизирания ремонт принадлежат на фирмата (съгласно представената на възложителя декларация, удостоверяваща, че правото на ремонт или надграждане, производство и разработка не е предоставяно на друго юридическо или физическо лице и е изключителна собственост на „KENTA“, Франция, в т.ч. интелектуалните права върху софтуерните модули вложени в изделието).

Горните обстоятелства обосновават наличието на хипотезата, предвидена в чл. 191, ал. 1, т. 2 от ЗОП.