Възстановяване на настилки по открити складови площи и подходите в Пристанищен терминал Русе - Запад

04 Септември 2017

Статус: Възложена

Вид: Строителство

Настоящата обществена поръчка има за предмет извършване на ремонт на настилките по откритите складови площи и подходите в тиловата част на 15-то корабно място на пристанищен терминал Русе-запад, част от пристанище за обществен транспорт с национално значение Русе. Ремонтните работи се състоят във възстановяване на първоначалните технически параметри на настилки с обща площ от 1368 м2, като се положи стоманобетонова настилка. Предвидените за изпълнение ремонтни дейности попадат в хипотезата на чл. 151 от Закона за устройство на територията и за тях не е необходимо издаване на разрешение за строеж.