Пазарна консултация по проект"Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено планиране в района на Румъния и България, в частта България" (MARSPLAN-BS)

01 Юни 2017

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Във връзка с необходимостта от провеждане на обществена поръчка с предмет:
"Изготвяне на проучване на база данни, свързани с морско пространствено
планиране в района на Румъния и България, в частта България" (MARSPLAN-BS),
възложителят е провел пазарна консултация по ч. 44 от ЗОП. Цялата информация
по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП се публикува на основание чл. 24, ал. 1, т. 9
от ППЗОП.