„Застраховане на имущество на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ по обособени позиции”

23 Декември 2016

Статус: Възложена

Вид: Услуга

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел застраховане на имущество на ДП „Пристанищна инфраструктура“, включващо:

Позиция 1 – Застраховка „Пожар и природни бедствия“ и „Щети на имущество“

Позиция 2 – Застраховка „Обща гражданска отговорност“

Позиция 3 - Групова застраховка „Злополука“ за персонала на предприятието“.

 

Подлежащите на застраховане обекти са изчерпателно описани в Техническата спецификация – Приложение № 1 към поканите до участниците.