Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда "Брегови център за управление на корабния трафик" - Участък 2

01 Декември 2016

Статус: Възложена

Вид: Строителство

„Възстановяване на насип и бронировка на кея и хелинга, прилежащи на сграда ”Брегови център за управление на корабни трафик” – Участък 2 Налице е необходимост от извършване на строително-монтажни работи за възстановяване на насипа и бронировката на кея и хелинга с цел подобряване устойчивостта на земната основа в района на фундиране на сградата на „Брегови център за управление на корабния трафик”. Кея и хелинга попадат на територия на 0-во корабно място на „Пристанище Бургас „ от южната страна на „Брегови център за управление на корабния трафик” и входния фар - „Зелен фар” с дължина около 60 м. Възстановяването на бронировката включва изпълнението на опорна призма в основата на откосите. Опорната призма се оформя в изкоп (драгаж) до съответната кота от скални блокове 300-1000 кг., положени върху ВСМ с дебелина 1,0 м. или трошен камък камък с дебелина 0,5 м, под който е разстлан геотекстил (с тегло 800g/m2), играещ ролята на обратен филтър. Пластът ВСМ (или трошен камък) и опорната призма се подравняват от водолази. Над опорната призма се изпълнява бронировка от едри скални блокове 300-1000 кг с откос 1:1,5. Зоните с засилено обтичане и косо вълново въздействие се изпълнява с бронировка от хексалеги (2 т.) Запълването на каверните под стоманобетоновите плочи се извършва, чрез оформяне на кофраж по периферията на плочите от бетон в чувалчета подредени от водолази като зидария и инжектиране на сулфатоустойчив дребнозърнест (филцов) бетон клас С25/30 през предварително пробити в плочите отвори с диаметър 150 мм. Инжектирането се извършва с бетон-помпа по контракторния метод до достигане на бетоновата смес до ,,кофрираната“ периферия на хелинга. Предвиждат се следните видове строително- монтажни работи: - Изкоп механизиран (драгаж); - Подравняване на дъното с водолази и полагане на геотекстил; - Пласт от ВСМ подравнен прецизно от водолази; - Опорна призма от скални блокове 300-1000 кг.; - Бронировка от скални блокове 300-1000 кг. с откос 1:1,5 подравнена прецизно от водолази; - Бронировка от хексалеги 2,0 т. - полагане с брегови кран и водолази; - Бетон сулфатоустойчив С25/30 в чувалчета, подредени от водолази, като ,,зидария“; - Пробиване на отвор с диаметър 150 мм в бетонна плоча; - Инжектиране на сулфатоустойчив бетон С 25/30; Обекта е I-ва категория по смисъла на на чл.137,ал.1,т.1 от ЗУТ.