Tърг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.Бургас, Пристанище, Терминал - Изток

13 Юни 2016

Статус: Прекратена

Вид: Други

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”,

бул. „Шипченски проход” № 69, гр. София

открива процедура за провеждане на търг

 

с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр.Бургас, Пристанище, Терминал - Изток, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 07079.618.1020.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на  гр. Бургас, състоящ се от два самостоятелни обекта в сградата с идентификатори 07079.618.1020.1.1 и 07079.618.1020.1.2, с обща застроена площ от 2413,86 кв..м., разположен в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1020 по кадастралната карта и кадастрални регистри на  гр. Бургас, при граници на обекта: за самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1020.1.1: на същия етаж: 07079.618.1020.1.2; под обекта: няма; над обекта: 07079.618.1020.1.3; за самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1020.1.2: на същия етаж: 07079.618.1020.1.1; под обекта: няма; над обекта: 07079.618.1020.1.3, описани в акт за частна държавна собственост № 7480 от 09.06.2015 г., при утвърдена процедура за участие.

            Кандидатите за участие в търга могат да получат документацията в отдел „Финансов” в сградата на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” - Главно управление с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4., всеки работен ден от 09,00-17,30 часа до изтичането на 30 /тридесетия/ календарен ден, следващ деня на публикуване на обявата.

            Заповедта за откриване на търга е поставена на входа на ДП „Пристанищна инфраструктура ” – Главно управление с адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет.4.