Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, бул. „Съборни“ № 25

09 Декември 2015

Статус: Прекратена

Вид: Други

Търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот – частна държавна собственост, с административен адрес гр. Варна, бул. „Съборни“ № 25, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10135.1540.126.1.3 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Варна, със застроена площ от 143 кв.м.