Съобщение

09 Юли 2013

В изпълнение на разпоредбите на чл.11в, ал.6, т.1 от Наредба № 9/29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата,

Държавнo предприятие „Пристанищна Инфраструктура” (ДППИ) публикува проекти на следните документи:

Писмени предложения и/или възражения могат да бъдат изпращани в срок до 24.07.2013г. (вкл.) на електронната поща на ДППИ : office@bgports.bg.