Отваряне на ценовите оферти на кандидатите за извършване на независим одит на проектите, изпълнявани от ДП „Пристанищна инфраструктура”

17 Септември 2013

На 19.09.2013 г. ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в открита процедура,
провеждана по реда на ЗОП, за извършване на независим финансов одит по изпълнение на дейностите и отчитане на разходите за изпълняваните от ДППИ проекти, финансирани със средства от Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.
Поръчката обхваща изпълнението на четири проекта. Два от тях - „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС” и Информационна система за управление на трафика на плавателни съдове (VTMIS) – фаза 3” се изпълняват със средства от ОПТ, приоритетна ос 4 «Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища». Останалите два проекта - Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура” и „Техническа помощ за проучване възможността за осъществяване на инвестиционен проект „Супер Бургас - зона за обществен достъп” се реализират със средства по приоритетна ос «Техническа помощ» на ОП «Транспорт» 2007 – 2013 г.
 
Ценовите предложения на 15-те участници в процедурата ще бъдат отворени в 11,00 часа в заседателната зала на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” гр. София, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4.