Открита е процедура за ремонт на помещения на ДППИ

18 Септември 2013

С решение на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура” е открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП

за извършване на строителни и монтажни работи за преустройство на помещения на предприятието. Дейностите се финансират в рамките на   проект „Подобряване на материално-техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” в качеството му на бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г., финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” на ОПТ.

Документацията за участие е достъпна на страницата на ДППИ в интернет www.bgports.bg, раздел „Профил на купувача” и може да бъде изтеглена до 17,30 часа на 14.10.2013 г.

Срок за получаване на офертите или заявленията за участие – 17,30 часа на 21.10.2013 г.