Съобщение

27 Септември 2013

В изпълнение на т. 6.1. от документацията за участие в отритата обеществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строителни и монтажни работи за преустройство на помещения на ДП „Пристанищна инфраструктура”,

по Проект „Подобряване на материално – техническите условия на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, в качеството му на конкретен бенефициент по Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.” Ви информираме, че Възложителят осигурява две посещения на мястото на изпълнение, както следва:

1. На 04.10.2013 г. (петък), в 14.00 ч. във фоайето на административната сграда, находяща се на адрес: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” № 69.

2. На 15.10.2013 г. (вторник), в 11.00 ч. във фоайето на административната сграда, находяща се на адрес: гр. София, район Слатина, бул. „Шипченски проход” № 69.

Лицето, определено да отговаря за огледите е: Явор Михайлов – домакин, тел. 02/ 807 99 25, факс: 02/ 807 99 66, e-mail: y.mihailov@bgports.bg"> y.mihailov@bgports.bg