Покана за избор на обслужващи банки на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”

25 Ноември 2013

На основание чл. 13б от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, във връзка с § 2 от ПЗР към Постановление № 127 от 27 май 2013г. на МС за допълнение на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

и на основание Заповед № РД-08-16/12.01.2010 г. на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, изменена и допълнена със Заповед № РД-08-79/11.02.2010г., Заповед № РД-08-57/04.02.2011г., Заповед № РД-08-112/22.02.2013г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-355/04.02.2012г., Заповед № РД-08-125/01.03.2013г., Заповед № РД-08-207/09.04.2013г. и Заповед № РД-08-428/05.08.2013 г. и писмо на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията № 10-45-422/18.11.2013 г. за съгласуване на процедурата, ДП „Пристанищна инфраструктура” отправя покана към всички търговските банки, притежаващи валиден лиценз/разрешение от БНБ за упражняване на банкова дейност на територията на Република България да представят оферти за финансови услуги.

 

Документацията за участие в конкурса е достъпна на интернет страницата на Възложителя – www.bgports.bg. Допълнителна информация може да бъде получена на на телефони: 02 807 99 77 и 02 807 99 99 – Райна Димитрова.

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен плик в административната сграда на ДП станищна инфраструктура”, на адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход № 69, ет. 4, стая 418, в срок не по-късно от 17.30 часа на 09.12.2013 г.