БЪЛГАРСКИТЕ ПРИСТАНИЩА ВЕЧЕ С ЕЛЕКТРОННО ДОСИЕ

26 Август 2014

Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” започна серия от представяния на географската информационна система за управление на пристанищната инфраструктура.
Системата е изградена с финансиране от Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. и обхваща двадесет и осем морски и речни пристанища и пристанищни терминали, а също така и отделни терени в обхвата на пристанищата в това число и двата важни за корабоплаването канали 1 и 2 в района на пристанище Варна.
IMG 5899-2В рамките на проекта са дигитализирани всички поддържани от ДППИ регистри, документи за собственост и други актове, свързани с пристанищната инфраструктура, скици и карти. Изградената географска информационна система осигурява възможност за анализ на информация за пристанищата за обществен транспорт с национално значение, за оптимизиране на управлението на държавните активи в пристанищната инфраструктура, както и по-ефективното планиране на средствата за поддръжка и модернизация на българските пристанища като част от транспортната мрежа на Европейския съюз.
Пространствените данни за инфраструктурата на пристанищата с национално значение за обществен транспорт ще бъдат достъпни чрез Националния портал за пространствени данни, който се изгражда и поддържа от Изпълнителна агенция "Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" и чрез него с геопортала на инфраструктурата за пространствена информация в Европейската общност (INSPIRE).
Проектът №BG161PO004-5.0.01-0059 „Проектиране и внедряване на географска информационна система (ГИС) за управление на пристанищната инфраструктура”, финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г. по приоритетна ос 5 „Техническа помощ” е на обща стойност е 4 703 728,60 лв. и се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г.
До края на проекта семинари за представяне възможностите на географската информационна система предстои да бъдат проведени в Бургас, Видин, Русе и София.