Напредъка по DBS Gateway Region и DAPhNE представиха екипите от ДППИ по двата проекта

02 Октомври 2017

 

Напредъка по проектите „Регионално и транспортно развитие на региона Дунав – Черно море към транснационален и многопристанищен регион – портал към Каспийския регион и Далечния изток“ /DBS Gateway Region/ и „Мрежа на дунавските пристанища“ /DAPhNE/ представиха екипите от ДП „Пристанищна инфраструктура“ по управление на двата проекта. Те обмениха опит и добри практики по време на координационна среща, която се проведе на 27 септември 2017 г. във Варна.

По време на срещата бяха обсъдени целите, дейностите и очакваните резултати от изпълнението на двата проекта. Беше представен Работен Пакет 4 „Администрация и управление“ по проект DAPhNE, на който ДППИ е координатор, и „Анализ на потенциала на региона на река Дунав и Черно море“, изготвен от ДППИ в рамките на проект DBS Gateway Region. Най-важната препоръка, изведена на база изготвения анализ, е поддръжката и гарантирането на минимални нива на фарватера на р. Дунав.

Редица общи цели свързват проектите DBS Gateway Region и DAPhNE, съфинансирани по Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав 2014-2020“: стремеж към по-устойчива транспортна система, към по-добра бизнес среда и привличане на нови бизнес партньори и товари от и за региона на река Дунав. И двата проекта са си поставили амбициозната задача застаряващата инфраструктура и неефективните интермодални услуги, които ограничават потенциала на системата за воден транспорт, да останат в миналото.

Проект DBS Gateway Region има за цел да подпомогне сътрудничеството между всички заинтересовани страни /пристанища, пристанищни власти, публични органи, университети, предприятия, спедитори и др./ с оглед повишаване привлекателността на региона на р. Дунав и Черно море по отношение на морския и вътрешноводния транспорт. Така регионът ще се превърне в „портал“, свързващ Централна Европа и Черно море с Каспийския регион и Далечния Изток.

Реализацията на проект DAPhNE цели да улесни развитието на дунавските пристанища като екологично чисти, лесно достъпни мултимодални центрове за транспортната система на региона, и да ги превърне в икономически центрове, функциониращи като катализатори за икономически растеж и създаване на нови работни места. Дейностите по проекта са насочени към подобряване на пристанищното законодателство и финансиране на пристанищните инвестиции, административни процеси, бизнес стратегии, както и стратегии за развитие на пристанищната инфраструктура и съоръжения.

С реализацията на проект DBS Gateway Region ще бъдат изведени конкретни насоки, на база на които ще се изготвят регионални планове за действие, които да включват предложения за конкретни инфраструктурни проекти, а изграждането на Мрежата на дунавските пристанища по проект DAPhNE ще даде възможност на портовете да достигнат пълния си потенциал на оживени икономически центрове.