Съобщение

29 Август 2014

С настоящото Ви уведомяваме, че Министерският съвет на свое заседание прие Постановление №254 за изменение и допълнение на Тарифата за пристанищните такси, събирани от ДП"Пристанищна инфраструктура".

 

Постановлението на МС за приемане изменението и допълнението на тарифата е публикувано в бр.72/29.08.2014г. на Държавен вестник и на официалния сайт на ДП"Пристанищна инфраструктура" с адрес: www.bgports.bg . Промените влизат в сила от 00:00 часа на 02.09.2014г. и са свързани с посещенията на кораби в българските морски и речни пристанища.

 

В основната си част, промените са съобразени с изискванията на чл.103в от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и Директива 2000/59/ЕО на Европейския парламент от 27 ноември 2000г. относно пристанищните приемни съоръжения за отпадъци от експлоатацията на корабите и на остатъци от товари.

 

Добавена е нова такса за приемане и обработване на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, последната свързана с законоввото изискване за осигуряване на пристанищни приемни съоръжения за битово-отпадни води, съгласно изискванията на Анекс IV на Марпол 73/78.

 

Териториален обхват на нововъведената такса и осигурени пристанищни приемни съоръжения – Пристанище за обществен транспорт с национално значение Варна и Пристанище за обществен транспорт с национално значение Бургас.

 

Подходящи пристанищни приемни съоръжения, съобразени и отговарящи изцяло на нормативните изисквания ще се осигуряват от Поддържане чистотата на морските водиАД. Заявките за предаване на отпадъци по Анекс IV ще се представят по същия установен до сега ред за Анекс I и V, към дежурния диспечер на Поддържане чистотата на морските водиАД.