Съобщение на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

11 Юли 2016

 

 1. На основание чл. 115н, т. 1 и чл. 115о, т. 1 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, във връзка с чл. 59, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/, приет с ПМС № 254 от 15.09.2006 г. /обн., ДВ, бр. 78 от 2006 г./, писмо с вх. № 06-02 111/07.07.2016 г. на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” /ДП „Пристанищна инфраструктура”/ и решение от заседание на

   Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура”, проведено па 07.07.2016 г., министъра на на транспорта информационните технологии и съобщенията

  ПРЕКРАТЯВА:

  1. Откритата с Решение № РТ-18/17.05.2016 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, процедура за продажба на недвижим имот - частна държавна собственост с административен адрес гр. Бургас, Пристанище, Терминал - Изток, предоставен за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура”, представляващ първи етаж от сграда с идентификатор 07079.618.1020.1 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Бургас, състоящ се от самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.1020.1.1 със застроена площ 2213.09 кв.м. и самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.618.1020.1.2 със застроена площ от 200.77 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 07079.618.1020 по кадастралната карта и кадастрални регистри на гр. Бургас, при граници на обектите: за самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1020.1.1: на същия етаж: 07079.618.1020.1.2; под обекта: няма; над обекта: 07079.618.1020.1.3; и за самостоятелен обект с идентификатор 07079.618.1020.1.2: на същия етаж: 07079.618.1020.1.1; под обекта: няма; над обекта: 07079.618.1020.1.3. описан в акт за частна държавна собственост № 7480 от 09.06.2015 г., издаден от Област Бургас.
  2. Средствата на закупилите тръжна документация кандидат-купувачи и внесените депозити за участие в търга следва да бъдат възстановени.

   

  1. Изпълнението на настоящата заповед възлагам на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”.
  2. Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани лица за сведение и изпълнение.