Инвестиционно предложение на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

17 Август 2015

 Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява разработването на: „Изменение на ПУП-ПЗ за УПИ VІ-1019, 1021, 1022, 1023 в кв.1 по плана ЦГЧ - гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.618.1019 по КК на гр. Бургас“.