ДП „Пристанищна инфраструктура” избра изпълнител на модернизацията на „Магазия 1” в Бургас

05 Юни 2015

Днес, 5 юни 2015 г., комисията, оценяваща офертите за обществена поръчка с предмет „Проектиране и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас", избра за изпълнител консорциум ДЗЗД „Магазия Инженеринг”. Възложител на обществената поръчка е Клон-териториално поделение Бургас на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Класираният на първо място консорциум е получил 87, 20 точки след прилагане на методиката за оценка, определена в обществената поръчка. ДЗЗД „Магазия инженеринг”, в който участват „Джи Пи Груп” ООД и „Партньори – А.Т.” ЕООД, е оферирал цена за изпълнение на поръчката 3 799 915,74 лв.

Документи за участие в обществената поръчка подадоха 7 компании и консорциуми, но само 3 от тях бяха допуснати до крайния етап – разглеждане на ценови оферти. Останалите класирани участници са на второ място със 72 точки Консорциум „Щрабаг-Гебуплан, Магазия 1, пристанище Бургас”, чиято ценова оферта е 3 722 417,31 лв. и на трето място със 70, 59 точки ДЗЗД „Морска зона” с оферирана цена 3 884 200 лв.

Проектът „Проектиране и изпълнение на строеж /инженеринг/ за обект „Модернизация на сграда Магазия 1 на терминал Изток-1 на пристанище Бургас" е част от Годишна програма 2015 на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”. Проектът се финансира със собствени средства на ДППИ.

Мястото на изпълнение на поръчката е Територията на пристанище Бургас - Изток в зоната на старата кейова стена, непосредствено до трето и четвърто корабно място. Задачата на консорциума, спечелил поръчката, включва изработване на технически проект по утвърдено техническо задание и изпълнение на предвидените в проекта строително-монтажни работи за модернизация на сградата. Ще бъдат изготвени предварителни проучвания по преценка на проектанта; инвестиционен проект във фаза технически проект, упражняване на авторски надзор по време на строителството и изработване на работни детайли, доставка на материали, оборудване, машини и съоръжения, необходими за въвеждане в експлоатация на обекта. Освен строително–монтажните работи, ще бъдат извършени и 72-часови изпитвания на сградата. Срокът за изпълнение на поръчката по задание е 480 дни.

Според Ивайло Иванов, директор на клон – териториално поделение "Пристанище Бургас" към ДП „Пристанищна инфраструктура”, модернизацията на „Магазия 1” може да бъде изпълнена в рамките на една календарна година, ако няма процедури по обжалване на решението за избор на изпълнител.