Стартира „Стажантска програма - 2015 г.”

01 Юни 2015

Стажантската програма за 2015 г. започва от 1 юни и е насочена към способни и мотивирани студенти, учещи в областта на: експлоатация на флота и пристанищата, строителство /хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство/, информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти и управление на човешките ресурси.

На избраните кандидати се предоставя възможност за неплатен или платен стаж за придобиване на ценен практически опит и запознаване със специфичните процеси по управление и развитие на пристанищните дейности и инфраструктура, както и в други сфери от дейността на предприятието.

Ръководният екип на предприятието очаква кандидатури на подготвени, енергични и инициативни млади специалисти, които ценят лоялността и доверието и са мотивирани за динамична и новаторска работа с цел провеждане на практически стаж в ДП „Пристанищна инфраструктура”.

 

Условия за прием на стажанти

 • Студенти във втори или по-горен курс на обучение в следните области: експлоатация на флота и пристанищата, строителство /хидротехническо, сгради и съоръжения, транспортно строителство/, информационни технологии, радиокомуникационна техника и технологии, екология и управление на околната среда, финанси и счетоводство, международни отношения, право, европеистика, управление на проекти и управление на човешките ресурси.
 • Отлична компютърна грамотност.
 • Много добро владеене на английски език.
 • Много добри комуникативни и организационни умения.
 • Да проявяват интерес в сферата на пристанищните дейности и инфраструктура, и водния транспорт.
 • Да са инициативни и амбициозни хора, отворени към нови знания и адаптивни към промени.
 • Да са успешно завършили последния семестър/модул от програмата на обучението си, взет към датата на кандидатстване за стажа.
 • Стажът се провежда след подбор на постъпилите кандидатури.

Начин на кандидатстване

 • Чрез подаване на заявление, подробна автобиография, мотивационно писмо и документ за успешно завършен семестър/модул – в срок до 22 юни 2015 г.

Документите се изпращат до ДП „Пристанищна инфраструктура”, Главно управление на пощенски адрес: гр. София, п.к. 1574, бул. „Шипченски проход” № 69, ет. 4 на вниманието на отдел „Човешки ресурси” или в електронен формат на e-mail: id.ivanov@bgports.bg; s.hristova@bgports.bg.

Допълнителна информация: телефон +3592 8079964, +3592 8079934, както и на www.bgports.bg

Вид и продължителност на стажа

 • Стажът в предприятието е неплатен или платен в зависимост от продължителността, натовареността, спецификата на стажантските дейности и индивидуалните възможности и характеристики на кандидатите.
 • Продължителността на стажа зависи от задълженията, предвидени в различните направления на предприятието, като обичайната продължителност е от 1 до 3 месеца.

 

Очакваме Вашите кандидатури!