СЪОБЩЕНИЕ

24 Юли 2012

С Решение № РД-09-61-1 от 24.07.2012 г. на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” се променят сроковете за провеждане на откритата процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП с предмет „Нов пътнически терминал от 1-во до 4-то корабни места на пристанищен терминал Бургас – Изток. Инженеринг за изграждане на международна морска гара”, както следва: Срок за получаване / закупуване на документация от 30.07.2012 г., 17:00 часа се променя на 14.08.2012 г., 17:00 часа; Срок за получаване на офертите / заявленията за участие от 09.08.2012 г., 17:00 часа се променя на 24.08.2012 г. Срок за отваряне на офертите от 10.08.2012 г., 10:30 часа се променя на 27.08.2012 г., 10:30 часа.