Обявена е процедура за изграждане на речно - информационен център (RIS*) в гр.Русе

01 Август 2012

С Решение № РД 10 – 9 /01.08.2012 г. Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” открива процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕЧНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР РУСЕ”. Поръчката е в изпълнение на Проект „Създаване на речна информационна система в българския участък на река Дунав – БУЛРИС” - BG 161 PO 004-4.0.01-0003, финансиран със средства на ЕС чрез Оперативна програма „Транспорт" 2007-2013 г., приоритетна ос 4 „Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища”.

Процедурата обхваща дейностите по изграждане, техническо оборудване и обзавеждане на сградата на РИС-център Русе, вертикална планировка и озеленяване наоколното пространство, реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад и изграждане на вътрешен път изграждане на постоянна организация на движението за достъп до сградата и ж.п. прелез към улица “Пристанищна” в гр. Русе.

Задължение на избрания изпълнител ще бъде и реализирането на мерките за публичност и информация в съответствие с изискванията на Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. Подробна информация за проекта е публикувана на страницата на ДП «Пристанищна инфраструктура» - www.bgports.bg.

Срокът за закупуване на документи за участие в откритата процедура е 31 август 2012 г. Пакетът документи е придружен с работни проекти, предоставени на кандидатите на дигитален носител. Срок за получаване на офертите - 10.09.2012 г. Отварянето на офертите ще бъде извършено на 11.09.2012 г., при условията и мястото, посочени в обявлението. Документация за участие в процедурата е достъпна и на интернет страницата на Възложителя – http://www.bgports.bg.