Отварят офертите за изграждането на система за наблюдение и контрол на състоянието на речното дъно на Дунав

07 Май 2013

На 08.05.2013 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Държавно предприятие «Пристанищна инфраструктура», гр. София, бул. «Шипченски проход» № 69 ще бъдат отворени

офертите на участниците в открита процедура по реда на ЗОП с предмет „Внедряване на система за мониторинг и заснемане на състоянието на речното дъно”. Обществената поръчка е в изпълнение на фаза 2, лот 3 на проект „Създаване на речна информационна система в българската част на река Дунав – БУЛРИС”, финансиран по приоритетна ос 4 „Подобряване на условията за корабоплаване по морските и вътрешно водните пътища” на Оперативна програма „Транспорт” 2007-2013 г.